top of page

terms and conditions

CzechMyTrip sro
Joukalová 1151/4, 635 00 BRNO
Phone +420723673803
info@farmstore.cz
Ic: 04463790

VEŘEJNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu s potravinami a nápoji, který provozuje společnost:

 2. CzechMyTrip srosro, IČ: 04463790 se sídlem: Brno - Bystrc, Joukalova 1151/4, PSČ 635 00 , telefon: 00420 723673803, e-mail: Yves.Baldy@gmail.com web: www.farmstore.cz (dále jen „prodávající "), na internetové stránce www.farmstore.cz (dále jen" internetová stránka "), na které společnost CzechMyTrip srosro jako prodávající nabízí zboží, které může Zakaznik prostřednictvím internetové stránky objednat has koupit (dále jen" internetový obchod ").

 3. Předmětem prodeje v Internetovém obchodě je potravinářské zboží vysoké kvality od různých výrobců (dále jen „Zboží“). Zboží i děleno na tyto kategorie:

suché potraviny; hotová jídla; nepotravinářské zboží (především gastronomické potřeby); vína a jiný alkohol; nápoje. Každá položka Zboží má svoji specifikaci (název, cenu za jednotku, druh balení, trvanlivost apod.), Které jsou uvedeny na obalu výrobku.

 1. Zboží, včetně cen zobrazené na Internetové stránce uživateli se vztahuje ke skladu, prodejně či jiné provozovně společnosti CzechMyTrip sro

 2. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od společnosti CzechMyTrip sro, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednáívánčníčná při objednáívánčnica váéhokiováhováhovávíkováčníkováhováhovávíkováhováhováhovávíkýnoki výníkiočnívávíkívívávívívávívívívávíkívívívívívívávívívívávíkívívávívíví kíkíkívíví kíkóvívívívívívívívívíví kíkóvívívívívívíví kíkono

 3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 4. Znění těchto VOP i společnost CzechMyTrip sro oprávněna kdykoliv bez dalšího jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

KUPNÍ SMLOUVA

 1. K prodeji Zboží nabízeného Společnosti CzechMyTrip sro v Internetovém obchodě dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi Společnosti CzechMyTrip sro, jako prodávajícím has zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP jako kupujícím (dále jen "Kupní smlouva").

 2. Kupujícím zboží v Internetovém obchodě na základě Kupní smlouvy může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let a plně svéprávná, která vysloví souhlas s těkíkenOP.

 3. Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného v Internetovém obchodě.

 4. Kupní smlouva mezi společností CzechMyTrip sro a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníka společností CzechMyTrip sro.

 5. Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka jako kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušnou věc v souladu s těmito VOP.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Objednávku zboží v internetovém obchodě lze provést pouze na adresu do České republiky a prostřednictvím k tomu určeného interaktivního objednávkového formuláře umístěného na Internetové strence “Objádle”. Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny za zboží a řádné a úplné vyplnění všech povajůých úplné vyplnění všech povajůých.

 2. U služby E-shop, po odeslání řádně a úplně vyplněné Objednávky obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce systémem Internetového obchodu automaticky generovanou e-mailov. Tato zpráva představuje potvrzení Objednávky ze strany společnosti CzechMyTrip sro, spolu s její rekapitulací. Pro vyloučení veškerých pochybností se konstatuje, že teprve okamžikem doručení potvrzení Objednávky společností CzechMyTrip sro je uzavřena Kupní smlouva.

 3. Každá odeslaná Objednávka i považována za závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Před odesláním Objednávky bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

 4. Zákazník může svoji objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného zboží. V takovém případě má společnost CzechMyTrip sro nárok na náhradu všech výdajů, včetně škody, které ji v souvislosti s takovým zrušením Objednávky vznikly.

 5. Společnost CzechMyTrip sro if vyhrazuje právo kdykoliv zrušiť Objednávku nebo její část zejména v případě, ZE objednané zboží během vyřizování Objednávky prestane vyrábět nebo dodávat do České republiky nebo pokud bude prodej takového zboží na území České republiky zakázán, prípadne is výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání. O zrušení objednávky nebo její části bude Zákazník informován.

 6. Pokud již Zákazník před zrušením Objednávky uhradil kupní cenu Zboží nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem dle odst. 3.4 tohoto článku VOP, je společnost CzechMyTrip sro oprávněna jednostranně započíst veškeré své případné pohledávky za Zákazníkem oproti pohledávce zákazníka na vrážceny ki.

 7. Zákazník i oprávněn svoji Objednávku změnit nejpozději do 17:00 hod. dne předcházejícího dni, ve kterém bude Zboží odesláno z Expedičního místa (sklad společnosti CzechMyTrip sro) Zákazníkovi, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Aktuální kontaktní údaje lze nalézt na internetové stránce obchodu.

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA, BEZPEČNOST, OSOBY VYLOUČENÉ Z UŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

 1. Při registraci Zákazníka na Internetové stránce je Zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u Zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně společnosti CzechMyTrip sro. Ke zrušení registrace je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval zákaznickou linku.

 2. Společnost CzechMyTrip sro je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace Zákazníka nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

 3. Během registrace i Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu společnost CzechMyTrip sro informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě.

 4. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Internetového obchodu, i společnost CzechMyTrip sro oprávněna účet Zákazníka zablokovat, přzìněvla hes zablokovat.

 5. Společnost CzechMyTrip sro neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 1. Vlastníkem a provozovatelem Internetové stránky i společnost CzechMyTrip sro, sro, se sídlem Brno - Bystrc, Joukalova 1151/4, PSČ 635 00 , telefon: 00420 723673803, e-mail: Yves.Baldy@gmailstore.com web: (dále jen „společnost CzechMyTrip sro“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Internetové stránce. Společnosti CzechMyTrip sro svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetové stránky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož iku Internet databéhozíchce .ánové stránky.

 2. Každý, kdo navštíví Internetovou stránku I uživatelem této internetové stránky (dále jen "uživatel") has I povinen is při jejich Používání ridit platnými právními předpisy has rozhodnutími orgánů státní správy, jednat v souladu s dobrými mravy has těmito VOP nepoškozovat dobré jméno has práva společnosti CzechMyTrip sro ani práva ostatních Uživatelů.

 3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 4. užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Internetové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit její obsah;

 5. zasahovat jiným Uživatelům do užívání Internetové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití Internetové stránky bránit;

 6. zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu společnosti CzechMyTrip sro do obsahu či technické podstaty Internetové stránky;

 7. zasahovat do bezpečnosti Internetové stránky;

 8. využívat Internetovou stránku pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tuto Internetovou stránku viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;

 9. zasílat na Internetovou stránku zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;

 10. vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet proniknout na účet jiných Uživatelů.

ZNEUŽITÍ OBSAHU ČI FUNKCÍ INTERNETOVÉHO OBCHOD U

 1. Zneužití Internetového obchodu i zakázáno. Za zneužití i považováno zejména:

 2. ; šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, barvy pleti, rasy nebo pohlaví, který jvívívíjovičnovišišipredíjovišišišišiovišišiovičnovišišišišišišišiovišiovišiovišišišišišišišišiovišiovišišišišišišišišiovišiovišiovišišišišišiovišiovišišišišišišiovišiovišišišiovi

 3. šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele či společnosti CzechMyTrip sro;

 4. získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;

 5. narušování možnosti užití Internetové stránky jinému Zákazníkovi;

 6. porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;

 7. narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s Internetovou stránkou;

 8. tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.

 9. Společnost CzechMyTrip sro je oprávněna závadný obsah z Internetové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Internetového obchodu způsobil společnosti CzechMyTrip, výzeno výzen škodosti CzechMyTrip, ušhiši škodosti CzechMyTrip, ušo škodosti CzechMyTrip, ušizen výzeno škodosti CzechMyTrip, ušhydovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená společnosti CzechMyTrip sro nebo škoda, kterou vůči společnosti CzechMyTrip sro uplatnily třetí osoby, kterým v důsledodaku zneužatchodío Internet. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stnuzý výniko znikový výnikový zýnikový Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil společnosti CzechMyTrip sro za porušení právních předpisů jako důsledek zneužitíod Udělíov Internet.

DOSTUPNOST TO ODPOVĚDNOST

 1. Společnost CzechMyTrip sro vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění fungování Internetového obchodu. Přesto, s ohledem na technické aspekty provozu a fungování Internetového obchodu / Internetové stránky, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Internetového obchodu / Internetové stránky a jehoizporuchové.

 2. Společnost CzechMyTrip sro si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k Internetovému obchodu / Internetové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

 3. Společnost CzechMyTrip sro usiluje o co nejširší dostupnost služeb Internetového obchodu a jejich postupné rozšiřování do dalších regionů a měst v ČR. Informaci o dostupnosti služeb Internetového obchodu Zákazník získá v procesu zadávání Objednávky.

 4. Přestože společnost CzechMyTrip sro vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu Internetové stránky, není možné Uživateli vždy toto Garantovat. Z uvedeného důvodu společnost CzechMyTrip sro neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití Internetovéoéhhoujoduov. Pokud se společnost CzechMyTrip sro dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu, pokud možno v co nejkratší době.

 5. Společnost CzechMyTrip sro nenese odpovědnost zejména za:

 6. ; obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetové stránky, odkazy na stránky třetích osob umístněné na Internetové stránce, reklamu, popřuípadjektověnictvím

 7. obsah umístěný na Internetovou stránku bez jejího souhlasu a vědomí, jestliže pro společnost CzechMyTrip sro není technicky možné a ekonomicky únosné jeho umístění a užívání zabránit;

 8. nekompatibilitu Internetové stránky s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;

 9. technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s Internetovou stránkou.

 10. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost společnosti CzechMyTrip sro za vady produktů, které prostřednictvím Internetového obchodu Zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazních pedně závazních p.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Za účelem realizace Kupní smlouvy bude společnost CzechMyTrip sro zpracovávat osobní údaje Zákazníka v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES („GDPR“), a to v rozsahu a v rozsahu a ú sobem .

KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“) a příslušnou částku daně z přidané hodnoty odpovídající keupzí dìněně ceněněděněděněděněděněděněděněděněděněděněděněděněděněděněděně

 2. Ke stanovení Kupní ceny jsou rozhodující částky uvedené jako ceny u příslušného zboží na Internetové stránce k okamžiku odeslání Objednávky.

 3. Způsob platby i povinný Zákazník zvolit podle nastavených parametrů v konkrétní Objednávce:
  Online platba kartou - platební, debetní a kreditní kartou VISA nebo MasterCard.

Služba E-shop:

 1. Doplatek zálohy - v hotovosti nebo kartou při převzetí (osobním odběru) od smluvního přepravce;

 2. Online platba kartou - platební, debetní a kreditní kartou VISA nebo MasterCard.

 3. Společně s Kupní cenou i Zákazník povinen zaplatit společnosti CzechMyTrip sro také veškeré náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníků uvedíikuce internet klžamedovánky v

 4. V případě neuhrazení Kupní ceny řádně a včas dle těchto VOP, kupní smlouva bez dalšího zaniká, čímž není dotčeno právo společnosti CzechMyTrip sro náhradý vítrip sro náhradý víksobenčnějlady víksobenov.

PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na skladové zásoby a společnost CzechMyTrip sro dostupnost zboží negarantuje.

 2. Veškerá vyobrazení zboží na Internetové stránce jsou pouze orientační a rozhodující i vždy popis zboží uvedený u příslušné položky Internetového obchodu na Internetové stránce. Společnost CzechMyTrip sro nenese žádnou odpovědnost za nesoulad zboží s jeho vyobrazením na Internetové stránce.

 3. Veškeré zboží i dodáváno v obalech způsobilých pro přepravu příslušného druhu potravin či nápojů.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

 1. Zákazník je při Objednávce zboží povinen závazně zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) zboží a řádně a úplně uvést svoji adresu pro doručouení.

 2. Zboží zakoupené prostřednictvím Internetového obchodu může být doručeno pouze jedním z následujících způsobů:

 3. prostřednictvím vlastní zásilkové služby společnosti CzechMyTrip sro,

 4. prostřednictvím zásilkové / balíkové služby externí zásilkové společnosti nebo

 5. osobním odběrem ve Výdejním místě.

 6. V případě doručování způsobem dle odst. 11.2 písm. a) nebo b) tohoto článku Shora bude zboží doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu do budovy, Cl na nejbližší Verejné přístupné místo u budovy (např. brána oplocení pozemku přiléhajícího budově k) jejíž adresa byla uvedená v Objednávce jako místo doručení.

 7. Společnost sro CzechMyTrip usiluje o doručení Zboží v požadovaném box Avšak nenese žádnou Odpovědnost za nedoručení Zboží Vcas, pokud bylo toto způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohla CzechMyTrip společnost sro bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.

 8. Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba completely non-svéprávná has Starsi 18 let, která Řídící / doručovateli zásilkové společnosti či společnosti CzechMyTrip sro (dále jen "Doručovatel") sdělí číslo Objednávky, zaplatí na dobírku celou částku Kupní ceny Zboží či prokáže Předchozí zaplacení concealed částky Kupní ceny Zboží jiným způsobem. V případě, že Doručovatel má pochybnosti o věku osoby přebírající doručené zboží, I oprávněn po takové osobě požadovat předložení osobního dokladu kěkuzání vího dokladu kěkuzání v. Pokud nebude prokázáno, že jde o osobu starší 18 let a nebude možné převzetí jinou osobou, Doručovatel Zboží nepředá.

 9. V případě, že v dohodnutém box na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, Doručovatel oznámí uskutečněný pokus o doručení has informaci, že pro opětovné doručení I Zakaznik povinen kontaktovat zásilkovou společnost či CzechMyTrip společnost sro.

 10. Zboží ve Výdejním místě je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let, která pracovníkovi výdeje sdělí číslo Objednávky. Bez předložení čísla Objednávky a zaplacení celé částky Kupní ceny Zboží není možné Zboží Zákazníkovi vydat.

KVALITA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ

 1. Společnost CzechMyTrip sro ručí za kvalitu dodaného Zboží do data spotřeby uvedeného na příslušném výrobku či jeho obalu nebo pro příslušný výrobek na Internetových stránkách.

 2. Zákazník je povinen se řídit pokyny pro nakládání se Zbožím uvedenými na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce.

 3. Podmínkou odpovědnosti společnosti CzechMyTrip sro za prípadne vady Zboží I dodržení (i) těchto VOP, (ii) platných právních předpisů, (iii) pokynů pro nakládání is Zbožím uvedených na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na internetové stránce has (iv) přiměřených skladovacích a užitných podmínek pro potravinářské produkty (Zboží) u Zákazníka. Společnost CzechMyTrip sro neodpovídá za vady na kvalitě Zboží způsobené porušením povinností Zákazníka dle těchto VOP, zejména jeho nesprávným skladováním či símázením.

 4. Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho doručení. V případě mechanického poškození obalu dodávky Zboží sepíše za přítomnosti Doručovatele záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost touto osobou potvrdit.

 5. Prípadne vady dodávky týkající is množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené faktury, ale i prípadne zjevné vady zboží I Zakaznik povinen reklamovat u společnosti CzechMyTrip sro nejpozději do 3 (tri) dnů od převzetí Zboží Zákazníkem the Zboží podléhajícího Rychle zkáze, opotřebení nebo zastarání nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od převzetí takového Zboží Zákazníkem.

 6. Pokud se vady Zboží vyskytnou v záruční době, je Zákazník povinen tyto písemně reklamovat u společnosti CzechMyTrip sro neprodleně po jejich zjištění.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího díozycho zboouvy záého zboze zbozí kupují kupícího dío zboouvy záého kupují kupíkíkío zboovlé záého kupujé záého smlouvy o zboží kupujícího dío zboové záého záého zboouvy , které bylo po Dodani nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, az hygienických důvodů jej není možné vrátit has od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky obese zastarání, Zboží, které je poškozené jevíhodin por znaky obšiání, nese jenošeno zeno zenošiání zastarání, Zboží, které je poškozen je.

 2. Nejedná-li se o případ uvedený shora v odst. 13.1 tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením čl. 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jeho převzetí Zboží vrátit, a to bez udání důvodů. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být společnosti CzechMyTrip sro odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zákazník na své náklady vrací Zboží na sklad - CzechMyTrip sro a částka bude zákazníkovi vrácena bezhotovostně na jeho bankovní účet. Zboží musí být vráceno do 3 (tří) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, společnost CzechMyTrip sro není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí.

 3. Pro vyloučení všech pochybností has nejasností Zakaznik bere na vědomí, že v případě podle tohoto článku vracení Zboží je z hlediska vrácení Kupní ceny zboží Zákazníkovi rozhodná Kupní cena, kterou v Zakaznik uhradil okamžiku úhrady Kupní ceny vraceného Zboží.

 4. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatvěh zažnová závívají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatvěh záboži závídbožně závídboži

 5. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem i společnost CzechMyTrip sro oprávněna kdykoli od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí společnost CzechMyTrip sro kupní cenu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem.

SLUŽBA TALÍŘ MOŘSKÝCH PLODŮ

 1. Společnost CzechMyTrip sro nabízí Zákazníkům prostřednictvím své Internetové stránky (dále jen „Internetová stránka služby“) službu roznosu hotových jídel a dalšího zboží do společnostízba zboží do společnostízba zboží do společnostízba zboží do společnostízba zboží do společnostízba zboží do společnostízba zboží do jídel a dalšího zboží do czýstripístripi do jídel a dalšího zboží do jýstripístripe “ Podstatou této služby je roznos čerstvých hotových jídel určených k okamžité spotřebě a dalšího Zboží dle denní nabídky společnosti CzechMyTrip sro uvedaíní mí Internetových stránk Czechách služého doMoleových stránk Czechách služého doMole spoleových Czechách Služba je poskytována pouze z provozoven společnosti CzechMyTrip sro a do míst uvedených k příslušnému okamžiku na Internetových stránkách služby.

 2. Službu mohou využívat jak Zákazníci registrovaní v souladu s těchto VOP, tak i neregistrovaní Zákazníci.

 3. Není-li uvedeno v tomto článku VOP jinak, vztahují se na Službu bez dalšího veškerá ustanovení těchto VOP.

 4. Kupní cena za Zboží objednané v rámci Služby je splatná při předání Zboží a může být hrazena v hotovosti nebo platební kartou.

 5. Ke Kupní ceně Zboží objednaného prostřednictvím Služby bude společností CzechMyTrip sro připočtena cena za dodání Zboží na místo určené v Objednávce, ve výjí uvedenov strávízenovázikání zboží za dodání Zboží na místo určené v Objednávce, ve výjí uveduoved krvízikání strávíkívávávíkvází uvedenov.

 6. V případě, že bude Zákazníkovi na základě Objednávky prostřednictvím Služby dodáváno hotové čerstvé připravené jídlo I Zakaznik oprávněn has povinen prípadne vady dodávky týkající is množství, druhu objednaného Zboží, správnosti vystavené faktury, ale i prípadne zjevné vady Zboží, reklamovat u společnosti CzechMyTrip sro nejpozději v okamžiku převzetí Zboží Zákazníkem.

SLEVOVÉ KAMPANĚ

 1. Společnost CzechMyTrip sro nabízí Zákazníkům speciální slevové nabídky nebo slevové kódy, na základě kterých, je možné uplatnit slevu na nákup Zboží.

 2. Podmínky poskytnutí slevy (výše slevy, výše minimální objednávky a doba platnosti) způsoby zmíněnými v předešlé větě je jsou zcela v dispozici společnosti CzechMyTrip sro. Přesné podmínky pro konkrétní speciální nabídku je možné najít na internetové stránce společnosti, nebo na konkrétním propagačním materiálu, případně i Zákazník o podmíněovách zákazník o podmíněovách zákazník o podmíněovách servánceh informhikoviskyovisky informative.

 3. Pokud není stanoveno jinak, slevové nabídky a slevové kódy nelze vzájemně kombinovat, tzn. k jedné objednávce je možné použít pouze jeden druh slevy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.

 2. VOP se řídí českým právním řádem ak řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.

 3. V případě rozporu české a anglické verze obsahu VOP nebo Internetové stránky je rozhodující česká verze.

 4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehožce smysl se neplatnémnémubli uujce Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.

 5. Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP či v souvislosti s nimi.

 6. Jestliže CzechMyTrip společnost sro v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla v případě žádném takový postup nelze považovat za vzdání is práva a práva neovlivňuje to společnosti CzechMyTrip sro toto plnění vymáhat. Jestliže společnost CzechMyTrip sro promine porušení některého ustanovení VOP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení VOP.

 7. Společnost CzechMyTrip sro neodpovídá za porušení těchto VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Společnost CzechMyTrip sro je oprávněna kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že Zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.

 8. Společnost CzechMyTrip sro není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 9. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Společnost CzechMyTrip sro je oprávněna prodej Zboží v Internetovém obchodě či poskytování Služby kdykoli ukončit.

 10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporu z kupní smlouvy I příslušná Česká obchodní inspekce if sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 11. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020.

bottom of page